50è aniversari

50è aniversari

15 de febrer de 2013

Convocatòria Assemblea General Ordinària

Sr. /a President/a,

Em complau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Societats Filatèliques, que tindrà lloc el dissabte 23 de febrer de 2013, a les 17 hores, a l’Auditori dels Edificis Trade, de Barcelona, d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea anterior
(l’Acta ha estat tramesa a les entitats federades juntament amb aquesta convocatòria)
2.- Memòria anual d’activitats (tramesa a les entitats i a FESOFI per a ser publicada)
3.- Estat de comptes de 2012 i pressupost per a l’any 2013
4.- Informe de Presidència
5.- Informe de Secretaria
6.- Altes i baixes
7.- Informació de l’EXFILCAT 2013
8.-Propostes de les entitats (Per agilitar la marxa de l’Assemblea, fora convenient que s’enviessin a la Secretaria prèviament)
9.-Torn obert de paraules

Cordialment,
Pere Martí i Guasch
Secretari