La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

23 de maig del 2011

Fires i trobades de col·leccionisme (mes de juny)

XIX Fira de col·leccionisme i brocanters
Molins de Rei (Pg. Terraplè)
4 de juny de 2011, de 9 a 14 hores


Trobada de taps corona
Vilanova i la Geltrú (Local social de la Penya Filatèlica (C. Marquès del Duero, 15)
5 de juny, de 10 a 13.30 horesVIII Trobada d'intercanvi de plaques de cava
Sant Joan Despí (Plaça de l'Ermita)
26 de juny, de 10 a 14 hores

10 de maig del 2011

"Exposició Tot Col·leccionisme", a Vilanova i la Geltrú

"Tot celebrant el nostre 60 aniversari aquesta exposició oberta a tothom, es podrà veure en el nostre local del carrer Marqués del Duero, 15 des del dia 14 al 31 de maig.

Inaugurarem l'exposició el proper dissabte dia 14 a les set de la tarda en un acte en el que comptarem amb la col·laboració de l'estudiós local Sr. Francesc Xavier Puig Rovira que farà la presentació tot parlant del col·leccionisme a Vilanova i la Geltrú.

El mateix dia 14 al matí, de 10 a 2 i també en el nostre local social funcionarà una estafeta temporal de Correus on s'utilitzarà, per cancel·lar la correspondència que es presenti, el mata-segells especial que hem demanat per a l'ocasió.

Com a record de l'exposició disposarem de: Sobres commemoratius matasegellats amb el mata-segells especial i franquejats amb el segell personalitzat "Tu sello" que també ens han concedit.

Com se sap aquest segell de tarifa A és vàlid per franquejar una carta ordinària fins a 20 grams de pes i amb destinació a qualsevol lloc del territori espanyol. (adjunto imatge del segell)

També hem editat un nou punt de llibre il·lustrat per l'artista vilanoví Joan Nadal, el vuitè de la col·lecció de la Penya, que estarà a disposició de tothom que el demani.

L'exposició es podrà visitar en l'habitual horari de la nostra Societat:
Feiners de 6 a 9 del vespre
Dissabtes de 4 de la tarda a 9 del vespre
Diumenges de 10 del matí a 2 de la tarda."

(Informació facilitada per Josep Ferrer, de la Penya Filatèlica)

Acta de l'Assemblea Extraordinària Electoral celebrada el 2 d'abril de 2011

Societats Assistents:
CF. Tordera (president); PF Vilanova i la Geltrú (president); CF Sallent (president); CFN Molins de Rei (president); CF Manresa (secretari gral); CF de Mataró (president); SCF Lope de Vega (president); Sofigi(secretari gral).

Societats Representades:
SF la Barretina Malgrat de Mar; CF Blanes; CF Arenys; SF Institut d’Estudis Penedesencs; LAF; Club Filatèlic de Reus; Cercle Català de Col·leccionisme; St. Martí de Provençals; CF Lleida; Secció fil. CE Banyoles; CF Tortosa; CFN Ripoll; CFN Sta Coloma Gramenet; Fnusgab

3 societats s’excusen: Torroella de Montgrí, Sofinuta, SE Filatèlia Polar, per carta a secretaria

Ordre del dia: Segons es recull a la convocatòria

Nota Prèvia:
"A la ciutat de Barcelona, a la sala número 3 dels Edificis Trade, essent les 19.10 hores, es troben reunits els membres de la Federació Catalana de Societats Filatèliques consignats més amunt.

1.- Es constitueix la mesa electoral, presidida pel Dr. Octavi Abellí i Planell per indisposició del titular Sr. Enric Mons Borrell, actua com a Secretari, el Sr. Julio Reboiro Cuadra, com a vocal de més edat, en substitució dels dimissionaris: Srs. Pere Martí i Josep Ferrer. El Sr. Miquel Estruch Serra actua com a interventor de la candidatura encapçalada pel Sr. Isern. En no haver a la sala cap membre de l’altra candidatura. S’ofereix com a interventor d’aquesta el Sr. Antonio Moreno Pérez, essent acceptat el seu oferiment.

2.- Presentació de les candidatures:
a) El Sr. Joan Isern presenta la seva candidatura als assistents.
b) A continuació, el Sr. Reboiro, crida a la candidatura encapçalada pel Sr. Vila a fer la presentació. Sense obtenir cap resposta.

3.- Essent les 19.30 h es procedeix a la votació, que s’allarga fins a les 20 h. La votació, s’efectua cridant una a una a les societats presents o representades i dipositant el vot a una urna de plàstic transparent cedida per l’Ajuntament de Tordera.
4.- A les 20.30 h es procedeix a efectuar el recompte dels vots dipositats a la urna. El resultat de l’escrutini és el següent:

Vots emesos: 22
Vots Sr Vila: 2
Vots Sr. Isern: 18
Vots en blanc: 1
Vots nuls: 1

5.- A la vista dels resultats, el President Dr. Octavi Aballí, proclama guanyadora, la candidatura encapçalada pel Sr. Joan Isern, que accepta el càrrec.

Al seu discurs d’acceptació, el Sr. Isern, a banda d’agrair als presents i als representats la seva confiança, manifesta el seu desig de que l’actual divisió a la filatèlia catalana sigui superada, i allarga la seva mà i la de la junta que presidirà a tots els filatelistes catalans.

Es dona per conclosa l’Assemblea Extraordinaria Electoral de Fecafil a les 21 h del 2 d’abril del 2011. I sense res més que afegir i amb l’autorització del president en funcions dono fe de tot el precedent".

Vist- i- plau el president en funcions: Octavi Aballí Planell
Secretari en funcions: Julio Reboiro Cuadra

Acta de l'Assemblea General Ordinària celebrada el 2 d'abril de 2011

Societats Assistents:

CF. Tordera (president)
PF Vilanova i la Geltrú (president)
CF Sallent (president)
CFN Molins de Rei (president)
CF Manresa (secretari gral)
CF de Mataró (president)
SCF Lope de Vega (president)
Sofigi(secretari gral)
CFN Ripoll (presidenta)

Societats Representades:

SF la Barretina Malgrat de Mar
CF Blanes
CF Arenys
SF Institut d’Estudis Penedesencs
LAF
Club Filatèlic de Reus
Cercle Català de Col•leccionisme
St. Martí de Provençals
CF Lleida
Secció Fil. CE Banyoles
CF Tortosa
CFN Sta Coloma Gramenet
Finusgab

3 societats s’excusen: Torroella de Montgrí, Sofinuta, SE Filatèlia Polar, per carta a secretaria

Ordre del dia:
Segons es recull a la convocatòria

Nota Previa:
L’assemblea del 26 de febrer no va poder pràcticament ni començar, perquè al punt 1 de l’ordre del dia no va haver-hi acord en relació a l’estat de comptes.

Es va haver de suspendre l’assemblea pel tumult causat per membres de la candidatura encapçalada pel Sr. Vila

A la reunió de la Junta del 12/03/2011, es va acordar prosseguir l’assemblea ordinària i celebrar l’assemblea extraordinària el dia 02/04/2011. A la reunió de la Junta esmentada, el Sr. Vila va excusar la seva assistència el mateix dia 12/03/2011.

Es va transmetre a totes les societats la convocatòria per correu certificat

"A la ciutat de Barcelona, a la sala número 3 dels Edificis Trade, essent les 17.05 hores, es troben reunits els membres de la Federació Catalana de Societats Filatèliques consignats més amunt.

Presideix l’acte el Dr. Octavi Abellí i Planell per indisposició del titular Sr. Enric Mons Borrell, actua com a Secretari, Julio Reboiro Cuadra, com a vocal de més edat, en substitució dels dimissionaris: Pere Martí i Josep Ferrer. El Sr. Emili López, sots-administrador exerceix les funcions de tresorer per defunció del titular Sr. Miquel Arasa.

A les 17.10 compareixen a la sala els Srs. Vila i Cabello, que amb males maneres i cap educació, pregunten al Sr. Mons si segueix essent el President de la Junta de Fecafil. Posant en qüestió la seva capacitat de signar la convocatòria de les assemblees que s’han de celebrar aquesta tarda. Davant la resposta afirmativa del Sr. Mons, pregunten, sense canviar la seva actitud, perquè no presideix l’assemblea, al que el Sr. Mons respon explicant que, per raons de salut, ha delegat la presidència de l’acte en el Dr. Aballí.

També fan constar la seva disconformitat en el termini de convocatòria de les assemblees.

Els dits senyors manifesten el seu desacord i comuniquen que han posat la qüestió a mans del seu advocat i que han presentat una denúncia a la Generalitat.

Tot seguit, asseveren de males maneres la il•legalitat de les assemblees que estan a punt de començar i, davant del nul recolzament dels presents, es retiren de la sala.

Sotmeses les qüestions plantejades pels absents a la votació de l’assemblea, aquesta acorda per unanimitat, prosseguir la reunió ordinària i celebrar la extraordinària.

El Dr. Aballí, exhorta els presents a dirimir les diferències amb educació i respecte com els bons companys filatèlics que som. Els assistents aplaudeixen les paraules del president.

El Sr. Reboiro, remarca que l’assemblea es desenvoluparà seguint l’ordre del dia que figura a la convocatòria. Tots els punts seran sotmesos a l’aprovació dels presents.

1.- El Secretari passa llista amb el resultat que hom pot veure a l’encapçalament d’aquesta acta.
2.- Els punts 1 i 2 s’aproven per unanimitat sense més comentaris.
3.- L’estat de comptes, és la causa d’una pregunta del CF de Molins de Rei, rebent la pertinent explicació per part del Tresorer en funcions, que deixa satisfeta a la representació esmentada.
4.- Informe de Presidència: Intervé el Dr. Aballí i s’aprova per aclamació.
5.- Informe de Secretaria. Forma part de la memòria que han rebut les societats. S’aprova per unanimitat.
6.- Altes i baixes. No hi ha canvis a l’any 2010. Es comunica que el Col·lectiu Congrés’81 causarà baixa a partir del 2011.
7.- Propostes de les entitats: res
8.- Torn de paraula: res

A les 19 h es dona per finalitzada l’Assemblea Ordinària de Fecafil".

Vist-i-plau el president en funcions: Octavi Aballí Planell
Secretari en funcions: Julio Reboiro Cuadra

Blai Guarné, "fitxat" per Revista de Filatelia (RF)

Des del mes d'abril de 2011, el publicista filatèlic Blai Guarné i Serra, és el responsable de redactar la "Crónica de Cataluña", de la prestigiosa "Revista de Filatelia" (RF) editada per la firma Edifil, SA. Blai Guarné substitueix en Josep Montaner (Renat) -que durant molt anys s'en va fer càrrec d'aquesta secció-, a qui agraïm la seva tasca divulgadora, i a l'amic Guarné, molta sort en aquesta nova etapa.

Desde el mes de abril de 2011, el publicista filatélico Blai Guarné i Serra, es el responsable de redactar la "Crónica de Cataluña", de la prestigiosa "Revista de Filatelia" (RF) editada por la firma Edifil, SA. Blai Guarné sustituye a Josep Montaner (Renat) -que durante muchos años se ha hecho cargo de esta sección-, a quien agradecemos la tarea que ha realizado, y al amigo Guarné, mucha suerte en esta nueva etapa.