Casa Milà - Barcelona

Casa Milà - Barcelona

15 de febrer de 2013

Convocatòria Assemblea General Ordinària

Sr. /a President/a,

Em complau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Societats Filatèliques, que tindrà lloc el dissabte 23 de febrer de 2013, a les 17 hores, a l’Auditori dels Edificis Trade, de Barcelona, d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea anterior
(l’Acta ha estat tramesa a les entitats federades juntament amb aquesta convocatòria)
2.- Memòria anual d’activitats (tramesa a les entitats i a FESOFI per a ser publicada)
3.- Estat de comptes de 2012 i pressupost per a l’any 2013
4.- Informe de Presidència
5.- Informe de Secretaria
6.- Altes i baixes
7.- Informació de l’EXFILCAT 2013
8.-Propostes de les entitats (Per agilitar la marxa de l’Assemblea, fora convenient que s’enviessin a la Secretaria prèviament)
9.-Torn obert de paraules

Cordialment,
Pere Martí i Guasch
Secretari

2 de febrer de 2013

XLV Exposició filatèlica de Molins de Rei

Sobre oficial amb el segell personalitzat i el mata-segells especial

Portada del butlletí-catàleg de l'exposició

Medalla editada dedicada al centenari dels "Gegants Vells"
Puntuació del Jurat qualificador

Història postal:Quadres 1/5; Col·lecció "Exili republicà"; punts: 8,5; lloc: 1r
Quadres 30/34; Col·lecció: "Història postal d'Holanda"; punts: 8; lloc: 2n
Quadres 25/26; Col·lecció: "Correu marítim"; punts: 7,5; lloc: 3r
Quadres 27/29; Col·lecció: "Desinfectat"; punts: 7; lloc: 4t
Quadres 6/7; Col·lecció: "Censures republicanes"; Fora de concurs

Filatèlia Fiscal:
Quadres 8/10; Col·lecció: "Fiscals espanyols"; punts: 8; lloc: 1r

Països:
Quadres 45/48; Col·lecció: "Alemanya DDR"; punts: 7; lloc: 1r
Quadres 20/24; Col·lecció: "Commonwealth"; punts: 5; lloc: 2n
Quadres 11/12; Col·lecció: "Excolònies, Guinea"; punts: 4,5; lloc: 3r

Temàtica:
Quadres 13/19; Col·lecció: "Astronomia"; punts 7; lloc: 1r
Quadres 41/44; Col·lecció: "Medicina"; punts: 6; lloc: 2n
Quadres 35/36; Col·lecció: "Mata-segells de Vilafranca"; punts: 5; lloc: 3r
Quadres 37/40; Col·lecció: "Fauna"; punts: 4; lloc: 4t