50è aniversari

50è aniversari

14 de gener de 2014

Convocatòria Assemblea General Ordinària (per a les entitats federades)

Sr. /a President/a,

Em complau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Societats Filatèliques, que tindrà lloc el dissabte 1 de febrer de 2014, a les 17 hores, a l’Auditori dels Edificis Trade, de Barcelona, d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea anterior

 (l’Acta ha estat tramesa a les entitats federades juntament amb aquesta convocatòria)

2.- Memòria anual d’activitats*

3.- Estat de comptes de 2013* i pressupost per a l’any 2014*

4.- Informe de Presidència

5.- Informe de Secretaria

6.- Altes i baixes

7.- Propostes de les entitats (Per agilitar la marxa de l’Assemblea, fora convenient que s’enviessin a la Secretaria prèviament)

8. Torn obert de paraules

Cordialment,

Pere Martí i Guasch
Secretari

*Atès que s’ha hagut de convocar l’Assemblea General Ordinària, amb caràcter urgent, per indicacions de la FESOFI, aquests documents se us lliuraran el dia de la citada Assemblea.

(Convocatòria tramesa per correu certificat, amb altres documents, a totes les entitats federades el dia 20-12-2013)