50è aniversari

50è aniversari

4 de febrer de 2010

Convocatòria Assemblea General Ordinària de la FECAFIL

Sr. /a President/a,

Em complau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Societats Filatèliques, que tindrà lloc el dissabte 20 de febrer, a les 18 hores, a l’Auditori dels Edificis Trade, de Barcelona, d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea anterior
(l’Acta ha estat tramesa a les entitats federades juntament amb aquesta convocatòria)
2.- Memòria anual d’activitats (tramesa a les entitats i a FESOFI per a ser publicada)
3.- Estat de comptes de 2009 i pressupost per a l’any 2010
4.- Informe de Presidència
5.- Informe de Secretaria
6.- Aprovació Reglament Règim Intern
7.- Altes i baixes
8.- Propostes de les entitats (Per agilitar la marxa de l’Assemblea, fora convenient que s’enviessin a la Secretaria prèviament)
9. Torn obert de paraules

Cordialment,

Pere Martí i Guasch
Secretari General

Sant Feliu de Llobregat, 22 de gener de 2010