50è aniversari

50è aniversari

28 de maig de 2009

Reglament de la VI Exposició Filatèlica de Catalunya (EXFILCAT)


REGLAMENT
****************
Article 1r.- La Federació Catalana de Societats Filatèliques ha concedit a la Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú l’organització de la VI EXPOSICIÓ FILATÈLICA DE CATALUNYA (EXFILCAT). L’Exposició se celebrarà del 2 a l’11 d’octubre de 2009 al Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú (plaça d’Eduard Maristany, s/n, telèfon 93 815 94 81) emmarcada en la commemoració del 150è aniversari del naixement de Francesc Macià i Llusà, president de la Generalitat de Catalunya recuperada l’any 1931 i fill de la nostra ciutat.
**
Article 2n.- Tindrà cura de l’organització de la VI EXFILCAT, una Comissió, la qual dirigirà i resoldrà els problemes que es produeixin durant el desenvolupament de l’exposició, així com dels actes programats amb motiu de la mateixa.
**
Article 3r.- L’Exposició serà competitiva, podent concórrer a la mateixa tots els col·leccionistes, membres de qualsevol de les Societats filatèliques catalanes federades i integrants de FECAFIL, que ho desitgin a qualsevol de les Seccions que es detallen en l’article 7è. Un Comitè d’admissió, integrat per membres designats per la Comissió Organitzadora, seleccionarà les col·leccions descrites detalladament en les butlletes de sol·licitud de participació que s’hagin rebut i resoldrà, en definitiva, quant a l’admissió o no de les esmentades col·leccions. Les col·leccions admeses hauran d’arribar, directament a la Comissió Organitzadora de la Penya Filatèlica l’apartat 41 (08800 de Vilanova i la Geltrú) o al local social (C. Marquès del Duero, 15, de 18 a 20 hores, tots els dies feiners) o bé al Comissaris respectius de cada demarcació nomenats per aquesta Exposició, abans del dia 18 de setembre de 2009. Els fulls de l’àlbum, o altra classe de làmines o documents, hauran de ser presentats convenientment enfundats en cobertes de plàstic transparent i numerades.
**
Article 4t.- Disposarem de vitrines amb capacitat de setze i dotze làmines tipus àlbum o 15 fulls de DIN-A4 amb marge i una altura de 30 cm (pel bon funcionament del muntatge) per quadre. Degut al limitat nombre de vitrines aptes per a 16 fulls, es limitarà la seva utilització a una o diverses categories, segons el nombre de participacions (per a la Classe d’Un Quadre, s’utilitzaran aquestes vitrines). Podran ésser sol·licitades al Comitè Organitzador un màxim de 8 segons Palmarès, deixant-se al mateix, el dret de reduir el nombre de quadres demanats si el total d’aquests excedeix als que tinguem disponibles.
**
Article 5è.- Els expositors hauran de sotmetre la seva inscripció davant la Comissió Organitzadora de la VI EXFILCAT, emplenant la corresponent butlleta d’inscripció degudament signada, retornant-los-hi un exemplar segellat. Aquesta butlleta haurà d’estar en poder de la Comissió Organitzadora abans del 25 de juliol de 2009, i haurà de portar el segell de l’entitat a la qual pertany l’expositor, i venir acompanyat de fotocòpia de la targeta de FESOFI de l’any en curs.
**
Article 6è.- L’exposició filatèlica de Tordera del mes d’agost serà selectiva per a la VI EXFILCAT en el cas de col·leccionistes sense Palmarès. El dia 5 de setembre de 2009 es comunicarà les col·leccions finalment admeses.
**
Article 7è.- Les col·leccions a exhibir es dividiran en dues classes:
1a Classe: OFICIAL
Seran les integrades amb caràcter oficial, per invitació especial, i les dels membres del jurat. Seran conceptuades fora de concurs.
2a Classe: DE COMPETICIÓ
La constituirà la resta de les col·leccions inscrites i hauran d’ésser dividides en les seccions següents:
1a.- Filatèlia tradicional (ESPANYA)
1b.- Filatèlia tradicional (Resta del món)
2a.- Història Postal (General)
2b.- Història Postal (regional i local)
3.- Filatèlia Temàtica
4.- Aerofilatèlia i Astrofilatèlia
5.- Entero-postal i Maximofília
6.- Filatèlia fiscal
7.- Literatura
8.- Juvenil A, B i C
9a.- Classe oberta
9b.- Un quadre
El jurat, a judici seu, podrà variar, si ho creu convenient, la classificació inicial donada a una col·lecció.
**
Article 8è.- El jurat qualificarà les col·leccions d’acord amb el Reglament d’Exposicions de la FESOFI, actualment en vigor, aixecant-se ACTA per triplicat i signada pel President, Secretari, assenyalant-se per cada aportació el premi assignat i anotant-se qualsevol circumstància aclaridora. Els premis seran els següents:
1.- Gran Premi D’HONOR de l’Exposició
2.- Gran Premi per cadascuna de les classes de competició
3.- Medalles d’Or
4.- Medalles de “Vermell”
5.- Medalles d’Argent
6.- Medalles de Bronze
7.- Trofeu FECAFIL “Sebastià Sabaté” a la millor col·lecció de temàtica esportiva

Es farà lliurament d’un diploma acreditatiu de cada premi obtingut, i un altre de participació als expositors que n’hagin obtingut cap.
**
Article 9è.- Els drets d’inscripció seran de 5 euros, per quadre. Els col·leccionistes juvenils no abonaran drets d’inscripció i podran disposar d’un màxim de 3 quadres, segons classe. Les aportacions de LITERATURA abonaran els drets corresponents a 1 quadre, 5 euros, i el material a exposar el presentaran per duplicat i quedarà en propietat de l’Organització del certamen.
**
Article 10è.- Totes les despeses de la tramesa de material a exposar ho seran per compte de cada expositor, essent per contra, a càrrec de la Comissió Organitzadora les despeses originades pel retorn de les participacions.
**
Article 11è.- L’assegurança de les col·leccions que es presentin a les classes de competició serà responsabilitat de l’expositor. De tota manera, es prendran tota classe de precaucions per a la màxima seguretat del material exposat, que quedarà integrat dintre del recinte i de les mesures de seguretat del Museu del Ferrocarril que també disposa de les corresponents assegurances de responsabilitat civil i d’accidents. Malgrat això, la Comissió Organitzadora refusa tota responsabilitat tant personal com material davant qualsevol eventualitat que pugui sobrevenir.
**
Article 12è.- El muntatge dels quadres o vitrines es realitzarà exclusivament pes serveis disposats per la Comissió Organitzadora, amb personal especialitzat, sense que els expositors tinguin necessitat de intervenir-hi. A petició pròpia, podran muntar la seva col·lecció posant-se en contacte amb la Comissió Organitzadora.
**
Article 13è.- Tot cas d’incidència serà competència dels Tribunals de Barcelona, essent aquests qui decidiran al respecte, renunciant l’expositor als qui li poguessin correspondre per fur o domicili.
**
Article 14è.- Tots els expositors participants reconeixen acceptar el present Reglament en tots els seus articles pel simple fet de deixar formalitzada la seva inscripció a la VI EXFILCAT.

La Comissió Organitzadora
************************
Comissaris Regionals:
Per Girona i Lleida: Antoni Jiménez Maqueda; e-mail:
antonijmaqueda@gmail.com
Per Barcelona: Josep Maria Vila Comas; e-mail:
vckelso@hotmail.com
Per Tarragona: Vicenç Pastor Perdiguero
*
Penya Filatèlica, Societat de Col·leccionistes
Local social: carrer Marquès del duero, 15; adreça postal: Apartat de correus, 41; telèfon 93 815 54 97, 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona); e-mail:
pfvilanovailageltru@hotmail.com
President: Josep Ferrer Serra; e-mail:
seti_jfs@hotmail.com