Montserrat

Montserrat

9 d’abril de 2007

Breu història del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona (I)
El Cercle va ser fundat el 28 de desembre de 1924 per un grup de filatelistes i numismàtics, com a successors de les veteranes entitats de la Ciutat Comtal, que des del 1888, unien als col·leccionistes d'ambues especialitats.

Al nucli fundador se'ls van adherir diversos col·leccionistes d'Espanya, entre ells el comerciant i col·leccionista filatèlic madrileny Manuel Gálvez Rodríguez, a qui per sorteig entre els fundadors, li va correspondre el núm. 1 del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona. La seva inscripció al Govern Civil de la província es va realitzar el 29 del mateix mes i any.

Des de la seva fundació, El Cercle s'ha mantingut en actiu, fins i tot als funestos dies de la Guerra Civil, tal com ho testimonien les actes de l'època. Aixó li confereix el títol "d'entitat degana del filatelisme nacional", amb activitat real continuada.

Entre els anys 1951 i 1963, va ostentar la representació d'Espanya davant la FIP (Fedération Internationale de Philatélie), la FISA (Federació Internacional de Societats Aerofilatèliques) i altres organismes internacionals, rectors de la filatèlia, fins a la creació de la FESOFI (Federación Española de Sociedades Filatélicas), de la que en va ser societat fundadora. Actualment, el Cercle és membre actiu de la FESOFI i de la FECAFIL (Federació Catalana de Societats Filatèliques).

Durant els anys 50 i 60 (del segle passat) va crear un gran nombre de delegacions per al foment local de la filatèlia i la numismàtica a Catalunya, essent en l'actualitat floreixents societats filatèliques i numismàtiques de reconegut prestigi.
^0^
El Cercle fue fundado el 28/12/1924 por un grupo de filatelistas y numismáticos, como sucesores de las veteranas entidades de la Ciudad Condal, que desde el año 1888, unian a los coleccionistas de ambas especialidades.

Al núcleo fundador se les juntaron diversos coleccionistas de España, entre ellos el comerciante y coleccionista filatélico madrileño Manuel Gálvez Rodríguez, a quien por sorteo entre los fundadores, le correspondió el núm. 1 del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona. Su inscripción en el Gobierno Civil de la província se realizó el 29 del mismo mes y año.

Desde su fundación, El Cercle se ha mantenido en activo, incluso los funestos dias de la Guerra Civil, tal como lo testimonian las actas de la época. Esto le confiere el título de "entidad decana del filatelismo nacional", con actividad real continuada.

Entre los años 1951 y 1963, ostentó la representación de España delante la FIP (Fedération Internationale de Philatélie), la FISA (Federación Internacional de Sociedades Aerofilatélicas) y otros organismos internacionales, rectores de la filatelia, hasta la creación de la FESOFI (Federación Española de Sociedades Filatélicas), de la que fue sociedad fundadora. Actualmente, el Cercle es miembro activo de la FESOFI y de la FECAFIL (Federació Catalana de Societats Filatèliques).

Durante los años 50 y 60 (del siglo pasado) creó un gran número de delegaciones para el foment local de la filatelia y la numismática en Catalunya, siendo en la actualidad florecientes sociedades filatélicas y numismáticas de reconocido prestigio.