Montserrat

Montserrat

27 de gener de 2007

Convocatòria Assemblea General Ordinària de la FECAFIL


Sr./a. President/a,

Per indicació del President, em complau convocar-vos a l'Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Societats Filatèliques (FECAFIL), que tindrà lloc el dissabte 10 de febrer, a les 17.30 hores, en primera convocatòria, i a les 18 hores, en segona, a l'Auditori dels Edificis Trade, de Barcelona, d'acord amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de l'Assemblea anterior.
2. Memòria anual d'activitats.
3. Estat de comptes de 2006 i pressupost per a l'any 2007.
4. Informe de Presidència.
5. Informe de Secretaria.
6. Altes i baixes.
7. Renovació parcial de la Junta Directiva.
8. Propostes de les entitats.
9. Torn obert de paraules.

Cordialment,

Pere Martí i Guasch,
Secretari General e.f.