Montserrat

Montserrat

12 de juliol de 2011

Comunicat de la DG de Dret i Entitats Jurídiques. Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya (abreviat)

Secretaria - Federació Catalana de Societats Filatèliques


Senyor,

Us comunico que han estat inscrits, d'acord amb l'art. 4.1 del Decret 206/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament del Registre d'Associacion, els canvis en la composició de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Societats Filatèliques (núm. 13) que es van aprovar en data 2 abril 2011 i que ens heu comunicat mitjançant el vostre escrit presentat el 2 juny 2011.

En conseqüència, la composició de la Junta Directiva que actualment consta en el Registre d'Associacions de la Generalitat és la següent:

-President: 
Joan Isern López
.............
-Vicepresident:
Enric Mir Torrent
.............
-Secretari:
Pere Martí Guasch
..............
-Vicesecretari:
Miquel Estruch Serra
...............
Vocal:
Joan Marsal Huguet
..............
Vocal:
Joan Francesc Molina Bellido
.............
Vocal:
Josep Morraja Ecala
.............
Vocal:
Julio Reboiro Cuadra
............
Vocal:
Josep M. Valverde Boada
...........
Administrador:
Josep Ferrer Serra
.............
Viceadministrador:
Emilio López Cortés
.............

Atentament, Núria Broto Pons - responsable d'òrgans de govern
Barcelona, 8 de juliol de 2011