La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

10 de maig del 2011

Acta de l'Assemblea General Ordinària celebrada el 2 d'abril de 2011

Societats Assistents:

CF. Tordera (president)
PF Vilanova i la Geltrú (president)
CF Sallent (president)
CFN Molins de Rei (president)
CF Manresa (secretari gral)
CF de Mataró (president)
SCF Lope de Vega (president)
Sofigi(secretari gral)
CFN Ripoll (presidenta)

Societats Representades:

SF la Barretina Malgrat de Mar
CF Blanes
CF Arenys
SF Institut d’Estudis Penedesencs
LAF
Club Filatèlic de Reus
Cercle Català de Col•leccionisme
St. Martí de Provençals
CF Lleida
Secció Fil. CE Banyoles
CF Tortosa
CFN Sta Coloma Gramenet
Finusgab

3 societats s’excusen: Torroella de Montgrí, Sofinuta, SE Filatèlia Polar, per carta a secretaria

Ordre del dia:
Segons es recull a la convocatòria

Nota Previa:
L’assemblea del 26 de febrer no va poder pràcticament ni començar, perquè al punt 1 de l’ordre del dia no va haver-hi acord en relació a l’estat de comptes.

Es va haver de suspendre l’assemblea pel tumult causat per membres de la candidatura encapçalada pel Sr. Vila

A la reunió de la Junta del 12/03/2011, es va acordar prosseguir l’assemblea ordinària i celebrar l’assemblea extraordinària el dia 02/04/2011. A la reunió de la Junta esmentada, el Sr. Vila va excusar la seva assistència el mateix dia 12/03/2011.

Es va transmetre a totes les societats la convocatòria per correu certificat

"A la ciutat de Barcelona, a la sala número 3 dels Edificis Trade, essent les 17.05 hores, es troben reunits els membres de la Federació Catalana de Societats Filatèliques consignats més amunt.

Presideix l’acte el Dr. Octavi Abellí i Planell per indisposició del titular Sr. Enric Mons Borrell, actua com a Secretari, Julio Reboiro Cuadra, com a vocal de més edat, en substitució dels dimissionaris: Pere Martí i Josep Ferrer. El Sr. Emili López, sots-administrador exerceix les funcions de tresorer per defunció del titular Sr. Miquel Arasa.

A les 17.10 compareixen a la sala els Srs. Vila i Cabello, que amb males maneres i cap educació, pregunten al Sr. Mons si segueix essent el President de la Junta de Fecafil. Posant en qüestió la seva capacitat de signar la convocatòria de les assemblees que s’han de celebrar aquesta tarda. Davant la resposta afirmativa del Sr. Mons, pregunten, sense canviar la seva actitud, perquè no presideix l’assemblea, al que el Sr. Mons respon explicant que, per raons de salut, ha delegat la presidència de l’acte en el Dr. Aballí.

També fan constar la seva disconformitat en el termini de convocatòria de les assemblees.

Els dits senyors manifesten el seu desacord i comuniquen que han posat la qüestió a mans del seu advocat i que han presentat una denúncia a la Generalitat.

Tot seguit, asseveren de males maneres la il•legalitat de les assemblees que estan a punt de començar i, davant del nul recolzament dels presents, es retiren de la sala.

Sotmeses les qüestions plantejades pels absents a la votació de l’assemblea, aquesta acorda per unanimitat, prosseguir la reunió ordinària i celebrar la extraordinària.

El Dr. Aballí, exhorta els presents a dirimir les diferències amb educació i respecte com els bons companys filatèlics que som. Els assistents aplaudeixen les paraules del president.

El Sr. Reboiro, remarca que l’assemblea es desenvoluparà seguint l’ordre del dia que figura a la convocatòria. Tots els punts seran sotmesos a l’aprovació dels presents.

1.- El Secretari passa llista amb el resultat que hom pot veure a l’encapçalament d’aquesta acta.
2.- Els punts 1 i 2 s’aproven per unanimitat sense més comentaris.
3.- L’estat de comptes, és la causa d’una pregunta del CF de Molins de Rei, rebent la pertinent explicació per part del Tresorer en funcions, que deixa satisfeta a la representació esmentada.
4.- Informe de Presidència: Intervé el Dr. Aballí i s’aprova per aclamació.
5.- Informe de Secretaria. Forma part de la memòria que han rebut les societats. S’aprova per unanimitat.
6.- Altes i baixes. No hi ha canvis a l’any 2010. Es comunica que el Col·lectiu Congrés’81 causarà baixa a partir del 2011.
7.- Propostes de les entitats: res
8.- Torn de paraula: res

A les 19 h es dona per finalitzada l’Assemblea Ordinària de Fecafil".

Vist-i-plau el president en funcions: Octavi Aballí Planell
Secretari en funcions: Julio Reboiro Cuadra