La filatèlia és cultura: la Casa Milà

La filatèlia és cultura: la Casa Milà

16 de febrer del 2012

Convocatòria Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana

Sr. /a President/a,

Em complau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Societats Filatèliques, que tindrà lloc el dissabte 25 de febrer, a les 17 hores, a l’Auditori dels Edificis Trade, de Barcelona, d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea anterior

(l’Acta ha estat tramesa a les entitats federades juntament amb aquesta convocatòria)

2.- Memòria anual d’activitats  (tramesa a les entitats i a FESOFI per a ser publicada)

3.- Estat de comptes de 2011 i pressupost per a l’any 2012

4.- Informe de Presidència

5.- Informe de Secretaria

6.- Altes i baixes

7.- Propostes de les entitats (Per agilitar la marxa de l’Assemblea, fora convenient que s’enviessin a la Secretaria prèviament)

8. Torn obert de paraules

Cordialment,

Pere Martí i Guasch
Secretari